The PWR Data Files

Prices

Lisbon prices

Coimbra prices

Évora prices

Porto prices

Wages